Opruimen In Je Hoofd  thumbnail

Opruimen In Je Hoofd

Published Feb 14, 24
7 min read

Het Centrum voor Filantropie van de Koning Boudewijnstichting wil de strategische en operationele partner zijn van ieder die met zijn of haar schenking of legaat wil bijdragen tot een betere wereld - oude administratie opruimen. Bij het Centrum kunnen zowel individuele personen, bedrijven als professionele vermogensbeheerders vertrouwelijk en vrijblijvend terecht voor informatie, advies en ondersteuning

Het Centrum staat hun ten dienste op de manier die zijzelf verkiezen: bij het opzetten van hun project, of bij het dagelijks beheer ervan, de strategische keuzen die moeten worden gemaakt, de evaluatie… Met name wat de armoedeproblematiek betreft, kan de Stichting bogen op een jarenlange ervaring in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. oude administratie opruimen.

02 549 02 31 4 Schenken met impact Als individu, organisatie of bedrijf kunt u verenigingen die actief zijn in de strijd tegen armoede steunen met kleine giften, blijken van interesse of vrijwilligerswerk. oude administratie opruimen. Uw bijdrage kan ook meer strategisch van aard zijn. We geven hier aan welke vragen u zich daarbij kunt stellen en welke antwoorden op die vragen kunnen worden gegeven 1

Een organisatie kan bijvoorbeeld gekozen worden omdat ze werkt in de regio waar de schenker woont of werkt, omdat de schenker affiniteit heeft met haar werkthema’s, omdat de werking van de organisatie in de ogen van de schenker doeltreffend of veelbelovend is, omdat er persoonlijke of familiale banden zijn enzovoort. oude administratie opruimen.

Kruiden Opruimen

Daarbij wordt aan het doelpubliek bekendgemaakt dat er financiële middelen ter beschikking zijn voor projecten die aan bepaalde criteria voldoen. Organisaties die in aanmerking komen, kunnen binnen een bepaalde termijn een kandidaatsdossier indienen. De selectie van de dossiers wordt toevertrouwd aan een onafhankelijke en pluralistische jury. De leden worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zitten.

Enkele suggesties: — Steun voor specifieke, afgebakende kortetermijnprojecten zal voor organisaties altijd een belangrijke bron van inkomsten blijven, maar er is bij vele van hen vooral ook een dringende behoefte aan structurele ondersteuning op lange termijn - oude administratie opruimen. Zo’n algemene steun voor organisaties in hun geheel is nodig om hen flexibel te laten inspelen op veranderende nodenMeer dan overheden kunnen onafhankelijke schenkers langere tijd ondersteuning bieden wat een langetermijnaanpak mogelijk maakt en kansen biedt om veeleer de wortels dan de symptomen van armoede te bestrijden. — Organisaties zijn vaak ook gebaat met middelen die hun capaciteit vergroten, zoals steun voor activiteiten of noden waarvoor ze weinig personeel hebben (vorming, netwerking, ICT. oude administratie opruimen.), onder­steuning om nieuwe activiteiten op te starten of nieuwe denkpistes te verkennen (die later dan in aanmerking kunnen komen voor overheidssubsidies), steun om hun financiële basis te versterken (bijvoorbeeld een lening waardoor ze eigenaar kunnen worden van een gebouw dat ze huren)… — Ook organisaties met een waakhondfunctie of die minder populaire maatregelen bepleiten, kunnen onafhankelijke ondersteuning goed gebruiken, net als netwerken die de uitwisseling van ervaringen en geleerde lessen of de beïnvloeding van het beleid als hoofdactiviteit hebben

Om kort te gaan: onafhankelijke (lees: niet-overheids)steun biedt organisaties nieuwe kansen en andere troeven. Een dergelijke steun heeft eigen kenmerken die hen helpt om duurzame werkingen op te zetten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting - oude administratie opruimen. Koning Boudewijnstichting ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING IN BELGIË 12 Een gids voor schenkers HOE ORGANISATIES STEUNEN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE Organisaties die armoede bestrijden kunnen op diverse manieren worden ondersteund: — met startkapitaal voor nieuwe projecten; — door het verbreden van de financiële basis van een organisatie; — met structurele langetermijnsteun, bv

Orbeez OpruimenHet is in elk geval aan te raden dat de schenker geen paternalistische houding aanneemt - oude administratie opruimen. Essentieel is dat de relatie tussen een schenker en de begunstigde organisatie(s) is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Afhankelijk van zijn benadering en van het soort steun dat hij wil geven, zal de schenker een andere relatie hebben met de organisatie(s) waarin hij ‘investeert’

Deze types zijn natuurlijk vereenvoudigingen van de werkelijkheid. Het ene type is niet ‘beter’ dan het andere en een schenker kan eigenschappen van verschillende types combineren. Figuur 1: Enkele opties voor schenkers ‘Klassieke’ schenker ‘give and go’; wil zonder ‘last’ een organisatie steunen die zijn geld goed gebruikt Strategische schenker focust op één of enkele domeinen of aspecten en wil een meetbaar verschil maken; steunt ook onderzoek en lobbying Sociaal investeerder geeft leningen of zakelijk advies aan sociale ondernemingen en wil een sociale of eerlijke opbrengst Lokale schenker heeft een sterke band met een plaats of regio; steunt lokale voorzieningen; bezoekt meestal de organisaties die hij steunt of eventueel zal steunen Relatie met de begunstigde – afhankelijk van: - Weinig of veel tijdsinvestering - Steun aan projecten of structurele benadering - Lokale benadering of groot bereik gewenst … Belegger in menselijk kapitaal wil niet zomaar geld geven, maar wil vaardigheden en rijkdommen van personeel gebruiken om sociale problemen aan te pakken Geldschieter (‘Grant-maker’) heeft regelmatige contacten met middenveldorganisaties; geeft beredeneerde en gerichte steun; hecht belang aan evaluatie Vernieuwer vaak een ondernemer die steun wil geven aan individuen om een vernieuwend model uit te werken; geeft vaak ook niet-financiële steun Gebaseerd op Options for donors (uit: Short changed) van New Philanthropy Capital Koning Boudewijnstichting ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING IN BELGIË 13 Een gids voor schenkers Hoe kan ik de impact van mijn steun ‘meten’? Dat kan op diverse manieren, zoals ook de organisaties zelf heel diverse werkingen en doelstellingen hebben.

Belangrijk is ook op welk niveau de steun zich afspeelt (zie figuur 2). oude administratie opruimen. Hoe meer gefocust de inbreng van de schenker, hoe zekerder en beter meetbaar het resultaat van zijn actie zal zijn. Anderzijds heeft een bijdrage tot een meer algemene doelstelling (op samenlevingsniveau) een ruimer bereik maar misschien een moeilijker meetbare impact

Figuur 2: Resultaten op verschillende niveaus Individu G RO OT BEREIK ZEKER RE S ULTA AT Voorbeelden van resultaten: Verbetering welzijn, levenskwaliteit Gemeenschap, familie Goede sociale cohesie in gemeenschap, actieve rol van doelgroep in gemeenschap Voorzieningen, diensten Betere toegankelijkheid van voorzieningen, organisatie heeft voeling met noden doelgroep Samenleving Versterkt middenveld, minder vooroordelen, genuanceerd publiek debat, verandering in wetgeving Gebaseerd op het Framework of results at four levels van New Philanthropy Capital — Wellicht het belangrijkst in deze aangelegenheid is (opnieuw) het vertrouwen dat tussen schenker en begunstigde bestaat of ontstaat. - oude administratie opruimen

Rommelkamer Opruimen Tips

— Nogal wat organisaties werken vandaag de dag met een (eventueel summier) beleidsplan. Daarin verwoorden ze hun visie en hun strategische en operationele doelstellingen, gaan ze na over welke middelen ze beschikken om die te halen en nemen ze desgevallend actieplannen en resultaatsindicatoren op. Een dergelijk beleidsplan is een instrument om na te gaan of doelen worden bereikt.

Het is uiteraard aan te bevelen dat de verwachtingen realistisch zijn, en dat er rekening wordt gehouden met de capaciteit van de organisatie zelf en met de omvang en de duur van de steun - oude administratie opruimen. — Er kunnen afspraken in de tijd gemaakt worden, waardoor een overeenkomst na verloop van tijd (om de twee, drie of vijf jaar) samen herbekeken en eventueel geheroriënteerd wordt, in het licht van de bereikte resultatenCommuniceer klaar en duidelijk met de begunstigde(n) - oude administratie opruimen. 8. Houd de lange termijn voor ogen. 9. Weet dat er ook andere dan financiële ondersteuning is. 10. Geef vertrouwen. Koning Boudewijnstichting ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING IN BELGIË 15 Koning Boudewijnstichting ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING IN BELGIË 16 “Hier heb ik eindelijk mensen ontmoet die mij niet veroordelen en bij wie ik kan zijn wie ik ben.” “Hier kun je in vertrouwen spreken omdat iedereen dezelfde problemen heeft

Dat zegt het woordenboek. In de problematiek van armoede en sociale uitsluiting is het thema ‘inkomen’ dan ook per definitie prominent aanwezig, ook in de media, zoals de vaak terugkerende discussies in verband met de koopkracht en de stijgende levensduurte aantonen. oude administratie opruimen. Maar dit is slechts een deel van het verhaal

Bestway Jacuzzi Opruimen

Deze boodschap staat in deze hele publicatie centraal - oude administratie opruimen. De financiële problematiek is er bovendien een met heel diverse sluip- en invalswegen: hoe worden mensen arm? Daar leven misverstanden over. We schetsen in deze bladzijden kort hoe de financiële vork in de steel zit. De voorbeelden uit de praktijk zijn illustratiefOok (een combinatie van) tegenslagen als werkloosheid, echtscheiding, een fysieke of psychische ziekte, … of een gebrek aan administratieve vaardigheden leiden echter soms tot armoede (oude administratie opruimen). 1 Het grondrecht op inkomen Artikel 23 van de Belgische Grondwet zegt: “Elke persoon heeft het recht om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid

Navigation

Home

Latest Posts

Badkamer Opruimen

Published Feb 15, 24
7 min read

Opruimen In Je Hoofd

Published Feb 14, 24
7 min read

Buitenverlichting Met Dag Nacht Sensor

Published Sep 25, 23
7 min read